facebook

Studia podyplomowe

Aktualności » Studia podyplomowe

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza 

na studia podyplomowe

 Ochrona małoletnich w Kościele katolickim, 

które będą realizowane w roku akademickim 2020/21.

 

Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom zagadnień (teoretycznych i praktycznych) z obszaru nauk teologiczno-filozoficznych, społecznych i prawnych na poziomie umożliwiającym pełnienie różnych funkcji związanych z ochroną małoletnich w Kościele katolickim.

 

Studia podyplomowe Ochrona małoletnich w Kościele katolickim są drugą tego typu ofertą edukacyjną w Polsce. Skierowane są do osób świeckich i duchownych, zainteresowanych działaniami na rzecz ochrony małoletnich w Kościele katolickim. Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych z takimi obszarami wiedzy, jak psychologia, pedagogika, prawo świeckie oraz kanoniczne. Studia umożliwiają słuchaczowi podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym, profilaktycznym oraz adekwatne reagowanie. Chociaż program studiów Ochrona małoletnich w Kościele katolickim jest skierowany w pierwszym rzędzie do osób działających lub będących działać w ramach wspólnoty Kościoła, to jednak stanowią one również atrakcyjną ofertę dla nauczycieli, pedagogów i innych osób pracujących z młodzieżą.

 

Warunkiem rekrutacji na studia będzie rejestracja w systemie, a następnie, zgodnie z etapami rekrutacji, złożenie osobiście lub listownie następujących dokumentów:

  • podania o przyjęcie na studia,
  • kwestionariusza osobowego kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpisu dyplomu ukończenia studiów lub poświadczonej kserokopii dyplomu,
  • zdjęcia.

O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zajęcia będą odbywały się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Papieża Pawła VI nr 2 w Szczecinie.

Koszt – 1500 zł za semestr (3000 zł za całość studiów).

Informacje szczegółowe i rejestracja elektroniczna kandydatów na stronie internetowej: http://www.podyplomowe.usz.edu.pl/kierunek/ochrona-maloletnich-w-kosciele-katolickim

 

Kapłani Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej podejmujący studia zwolnieni będą w tym czasie z zajęć odbywanych w ramach formacji stałej.

Osoba do kontaktu – dr Piotr Goniszewski, piotr.goniszewski@usz.edu.pl

 

ks. kan. dr hab. prof. US Grzegorz Chojnacki
Dziekan WT US